AB bussbolaget Östergötland

GDPR Policy

Information angående nya dataskyddslagen - GDPR

AB Bussbolaget Östergötland följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering
av personuppgifter inom EU.

Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till AB Bussbolaget Östergötland
om hur vi behandlar dina personuppgifter.

AB Bussbolaget Östergötland åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all
behandling av dina personuppgifter som vi utför.

AB Bussbolaget Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.
Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi ska kunna leverera den bästa servicen till dig.

*Namn *E-post *Postadress *Telefonnummer *personnummer

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller).

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på AB Bussbolaget Östergötland via mail: info@busso.se